BIP SITP Pogoda
Sekcja kwatermistrzowsko - techniczna  
Kierujący sekcją kwatermistrzowsko -techniczną :


asp. lic. Jacek Pawelec

starszy inspektor
Kontakt: Od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530
tel.: 0-81 745-55-95


mgr Ilona Mańka
starszy specjalista ds. kwatermistrzowskich
Kontakt:
Od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530
tel.: 0-81 745-55-95

Janusz Kucharuk
starszy technik ds. technicznych
Kontakt:
Od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530
tel.: 0-81 745-55-96


Zadania:
- planuje i realizuje inwestycje oraz remonty obiektów komendy;
- zapewnia utrzymanie we właściwym stanie technicznym użytkowanych obiektów
i pomieszczeń;
- prowadzi obsługę mieszkaniową, mundurową i socjalną strażaków, pracowników cywilnych
i emerytów komendy powiatowej;
- zapewnia zakupy, dostawy, usługi i roboty budowlane na rzecz komendy powiatowej na zasadach określonych
w przepisach ustawy o zamówieniach publicznych oraz prowadzi postępowanie w tym zakresie;
- zabezpiecza logistycznie działania ratownicze, ćwiczenia i szkolenia prowadzone przez jednostki ksrg na terenie powiatu oraz przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;
- przygotowuje i prowadzi procedury związane z darowiznami rzeczowymi na rzecz tutejszej komendy
z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych i innych przyjętych w tym przedmiocie ustaleń oraz współpracuje w tym zakresie z wydziałem finansów;
- współdziała w planowaniu zabezpieczenia jednostek organizacyjnych PSP przewidzianych do mobilizacji, w tym materiałowo-techniczne zaspokaja potrzeby na użytek bieżących zapasów nienaruszalnych oraz współdziała
w opracowywaniu planu zabezpieczeń;
- realizuje umowy dot. eksploatacji obiektów komendy, prac remontowo-budowlanych,
w zakresie wzajemnych świadczeń oraz nadzoruje i bierze udział w ich prawidłowym rozliczaniu;
- organizuje krajowy system ratowniczo-gaśniczy w zakresie merytorycznego działania.

- wyznacza zadania i nadzoruje pracę operatorów sprzętu specjalistycznego oraz ratowników,
- kierowców w zakresie napraw i konserwacji sprzętu silnikowego,
- wypracowuje rozwiązania zabezpieczające urządzenia ratownicze i sprzęt silnikowy przed kradzieżą lub zniszczeniem oraz czuwa nad ich przestrzeganiem,
- nadzoruje utrzymanie w pełnej sprawności sprzęt ratowniczy, pożarniczy, warsztatowy
i łączności radiowej, zleca konserwację i naprawy tego sprzętu,
- wykonuje lub nadzoruje wykonanie czynności (badań i konserwacji) wymaganych przepisami od użytkowników sprzętu silnikowego, ratowniczego i pożarniczego, oraz prowadzi wymaganą w tym zakresie dokumentację,
- prowadzi ewidencję środków transportu, sprzętu silnikowego,
- prowadzi ewidencję kart pracy pojazdów oraz kart pracy sprzętu silnikowego jednostki,
- dokonuje rozliczenia zużycia paliwa przez pojazdy i inny sprzęt silnikowy jednostki oraz analizuje pracę pojazdów i sprzętu pod kątem celowości i zgodności z normami zużycia paliwa,
- sporządza i przedstawia do zatwierdzenia przełożonym protokoły dotyczące stanu technicznego pojazdów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i pożarniczego oraz wnioski dotyczące wycofania z użytkowania bądź likwidacji tego sprzętu,
- organizuje i nadzoruje bieżące naprawy dokonywane w Zapleczu Techniczno-Warsztatowym,
- wykonuje czynności proceduralne związane z udzielaniem zezwoleń na prowadzenie pojazdów służbowych osobom niezatrudnionym na stanowiskach kierowców,
- planuje i realizuje obsługi techniczne sprzętu transportowego i silnikowego,
- dokonuje zakupów części zamiennych niezbędnych do właściwej eksploatacji pojazdów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i pożarniczego,
- prowadzi podręczny magazynek paliw i smarów oraz dokonuje comiesięcznego tankowania sprzętu.

Strona główna | Aktualności | Charakterystyka rejonu chronionego | Wydziały i stanowiska | Dane teleadresowe | Kierownictwo | Statystyka zdarzeń | Akcje | Jednostki OSP | Szkolenia OSP | Galeria zdjęć archiwalnych
| Galeria sił i środków | Porady | Ogłoszenia | Pliki do pobrania | Związek Emerytów i Rencistów Świdnik | Linki | Informacja o składnikach majątku | Galeria | Sport | Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Ankieta
(C) 2005 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku - Design: Maciej Bochyński LubMAN UMCS Sp. z o.o.