BIP SITP Pogoda
Nabór do służby w KP PSP w Świdniku - stażysta docelowo główny księgowy.  

Świdnik, 10 września 2018 r.

POK.1110.9.1.2018

 

 

Ogłoszenie o naborze do służby
w Państwowej Straży Pożarnej

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 672).

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku ogłasza nabór do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku

 

Liczba stanowisk: 1 stanowisko.

Stanowiska, których dotyczy postępowanie kwalifikacyjne: stażysta w służbie przygotowawczej.
Stanowiska docelowe: główny księgowy.

Miejsce pełnienia służby:Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku.

System pełnienia służby:codzienny.

 

Wymagania stawiane kandydatom:

Osoby ubiegające się o przyjęcie do służby muszą spełniać warunki określone w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, tj.:

1.     Posiadać obywatelstwo polskie.
2.      Nie być karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
3.     Korzystać z pełni praw publicznych.
4.      Posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
5.      Posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby (zostanie ustalona przez Lubelską Rejonową Komisję Lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych wobec kandydatów, którzy uzyskali największą ilość punktów w trakcie naboru).

 

WARUNKI KONIECZNE:

Z uwagi na pełnienie funkcji głównego księgowego kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, umyślne przestępstwo lub za umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Z uwagi na rodzaj stanowiska i specyfikę realizowanych na nim obowiązków kandydat musi spełniać jeden z poniższych warunków:

-        ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości lub;

-        ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości lub;

-        wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów lub;

-        posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów;

Dodatkowo niezbędna jest:

-        znajomość ustaw: o rachunkowości i finansach publicznych, przepisów płacowych
i rozliczeń związanych z uposażeniem pracowników;

-        umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi, obsługi komputera, w ty, pakietu MS Office oraz programu Płatnik;

-        znajomość specyfiki finasowania i zasad funkcjonowania PSP oraz korpusu służby cywilnej;

-        znajomość przepisów resortowych w zakresie klasyfikacji dochodów i wydatków.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Prowadzenie gospodarki finansowej i rachunkowości komendy zgodnie z obowiązującym przepisami i zasadami, a w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz Ustawą z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.), pełnienie nieetatowej służby w stanowisku kierowania KP PSP w Świdniku.

 

Brak udokumentowania przez kandydata ww. wymagań uniemożliwia zakwalifikowanie jego oferty do następnego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

 

Dokumenty wymagane przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej:

1.      PODANIEo przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej odręcznie podpisane przez kandydata (informacje konieczne w podaniu to: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu).

2.      ŻYCIORYS(obowiązkowo odręcznie podpisany przez kandydata).

3.      Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (załącznik nr 3),

4.      Podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych (załącznik nr 4),

5.      Podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (załącznik nr 5),

6.      Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych wystawione nie wcześniej niż na 30 dni przed przystąpieniem                  do testu sprawności fizycznej (załącznik nr 6).

7.      Podpisane oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów (załącznik nr 7).

 

Wszystkie wymagane oświadczenia muszą być sporządzone wyłącznie na drukach, które stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia o naborze i są do pobrania na stronie internetowej www.straz.swidnik.pl lub w sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku al. Lotników Polskich 2. Dołączone załączniki sporządzone na innych drukach niż zamieszczone w ogłoszeniu nie będą honorowane.

 

Zaświadczenie lekarskie kandydat okazuje przed przystąpieniem

do testu sprawności fizycznej.

 

Dokumenty wymagane przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej:

 

1.    Kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby.

2.    Kopie dokumentów potwierdzających: posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności oraz staż pracy i wymagane okresy praktyki w księgowości.

3.    Zaświadczenie o udziale w działaniach ratowniczo – gaśniczych lub ćwiczeniach organizowanych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, o ile kandydat jest członkiem ochotniczej straży pożarnej.

 

Każdemu kandydatowi nadany zostanie numer identyfikacyjny, o którym zostanie poinformowany na wskazany w podaniu adres e-mail lub telefonicznie na wskazany w podaniu numer telefonu.

 

Sposób postępowania z dokumentami kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się                           do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego można będzie odebrać w sekcji organizacyjno - kadrowej Komendy Powiatowej PSP w Świdniku w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia naboru. Po tym czasie zostaną protokolarnie zniszczone.

 

Termin i miejsce składania dokumentów.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem kandydata, z dopiskiem „NABÓR DO SŁUŻBY W KP PSP W ŚWIDNIKU”. Dokumenty należy składać w terminie od 11 września 2018 r. do 24 września 2018 r.

-   osobiście w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Świdniku al. Lotników Polskich 2, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 - (dokumenty złożone po terminie, tj. po godzinie 15:30 dnia 24 września 2018 r.  - nie będą rozpatrywane).

-   listownie na adres: Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku al. Lotników Polskich 2, 21-045 Świdnik - decyduje data wpływu do komendy a nie data stempla pocztowego.

 

Nie będą udzielane telefonicznie informacje o wynikach poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

Szczegóły w załączeniu.

Załączniki:

ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP w Świdniku

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

Strona główna | Aktualności | Charakterystyka rejonu chronionego | Wydziały i stanowiska | Dane teleadresowe | Kierownictwo | Statystyka zdarzeń | Akcje | Jednostki OSP | Szkolenia OSP | Galeria zdjęć archiwalnych
| Galeria sił i środków | Porady | Ogłoszenia | Pliki do pobrania | Związek Emerytów i Rencistów Świdnik | Linki | Informacja o składnikach majątku | Galeria | Sport | Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Ankieta
(C) 2005 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku - Design: Maciej Bochyński LubMAN UMCS Sp. z o.o.