BIP SITP Pogoda
Urządzenia ogrzewcze i kominowe - zasady bezpiecznej eksploatacji  

Informacja dotycząca bezpiecznego użytkowania urządzeń grzewczych i i instalacji kominowych

 

Sezon zimowego ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych to okres zwiększonej liczby pożarów i zwiększonego zagrożenia dla osób korzystających z urządzeń grzewczych. W związku z przypadkami zatruć użytkowników korzystających z pieców opalanych paliwem stałym, olejowym i gazowym należy zwrócić uwagę na bezpieczne eksploatowanie oraz wzmożenie nadzoru nad urządzeniami i instalacjami grzewczymi.

 

W związku z powyższym przypominamy o podstawowych zasadach mających wpływ na nasze bezpieczeństwo przy użytkowaniu instalacji ogrzewczych:

- nie należy eksploatować uszkodzonych instalacji i urządzeń grzewczych zarówno elektrycznych i gazowych, jak również na paliwo stałe,

- nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,

- należy okresowo czyścić przewody kominowe - zaniedbania tych czynności często są przyczyną śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla,

- w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych oraz przewodów wentylacyjnych w celu zapewnienia ich odpowiedniej drożności jak również zapobieżenia zapalaniu zalegających tam zanieczyszczeń (głównie sadzy) - częstotliwość usuwania zanieczyszczeń z przewodów kominowych zależy od rodzaju spalanego paliwa, przy czym wymaga się w ciągu roku co najmniej czterokrotnego czyszczenia kominów w przypadku stosowania paliw stałych (węgiel, koks, drewno) i co najmniej dwukrotnego czyszczenia kominów w przypadku spalania paliw gazowych lub paliw płynnych (oleju opałowego),

- przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne) powinny być w czasie ich użytkowania poddawane okresowej kontroli (co najmniej raz w roku) polegającej na sprawdzeniu ich stanu technicznego; kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych - powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim,

- piec z kamienia, cegły, kafli i podobnych materiałów niepalnych oraz przewody spalinowe i dymowe powinny być oddalone od łatwo zapalnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,3 m, a od osłoniętych tynkiem - co najmniej 0,15 m,

- podłoga łatwo zapalna przed drzwiczkami palenisk powinna być zabezpieczona pasem materiału niepalnego o szerokości co najmniej 0,3 m sięgającym poza krawędzie drzwiczek co najmniej po 0,3 m,

- przewody spalinowe i dymowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych,

- nie należy użytkować instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych techniczne lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta,

- kontrolować stan techniczny urządzeń grzewczych (nie dopuszczać do uszkodzeń mechanicznych i korozji),

- nie należy dokonywać samowolnie we własnym zakresie przeróbek, napraw instalacji i urządzeń grzewczych.

 

Zagrożenie pożarem stwarza także niewłaściwe korzystanie z piecyków elektrycznych podczas dogrzewania mieszkań. Dlatego też należy zwrócić na nie szczególną uwagą i przestrzegać następujących zasad:

- właściwie zgodne z przeznaczeniem i warunkami określonymi przez producenta użytkować instalację i urządzenia

- nie użytkować instalacji, urządzeń niesprawnych techniczne,

- należy używać tylko tylu odbiorników prądu elektrycznego na ile obliczono moc instalacji elektrycznej, ze względu na to, że nadmierne obciążenie instalacji powoduje przegrzewanie się kabli i przewodów oraz wypalanie styków w gniazdkach i puszkach rozgałęźnych,

- nie należy stosować naprawianych "watowanych" bezpieczników topikowych oraz bezpieczników o większej mocy niż wskazane,

- nie wykonywać prowizorycznych podłączeń elektrycznych i przerabiać stałych instalacji oraz przedłużaczy elektrycznych,

- należy tak ustawiać elektryczne urządzenia grzewcze, aby przedmioty palne nie mogły się z nimi zetknąć,

- należy chronić palne podłoże przed zapaleniem (np.: stosować niepalne podkładki pod gorącymi urządzeniami) podczas włączania lub wyłączania z sieci elektrycznych urządzeń grzewczych należy upewnić się czy została włożona lub wyjęta właściwa wtyczka,

- nie należy ustawiać elektrycznych urządzeń grzewczych bezpośrednio na podłożu palnym oraz w pobliżu materiałów łatwo zapalnych (mebli, firanek,itp).

 

Zbliżające się ochłodzenie zintensyfikuje korzystanie z ww. urządzeń, a co za tym idzie zwiększy się zagrożenie pożarowe, dlatego też prosimy o zastosowanie się do naszego apelu.

 

Pamiętaj!

Zdrowie i życie Twoje i Twoich bliskich może w dużej mierze również zależeć od tego jak poważnie potraktujesz treść tego apelu.

 

Tlenek węgla – czad

 

Tlenek węgla zwany czadem jest gazem bezbarwnym, bezwonnym, skrajnie łatwo palnym i toksycznym. Jest nieco lżejszy od powietrza i tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem.
Czad, będący gazem duszącym w przypadku narażenia układu oddechowego człowieka wiąże się z hemoglobiną krwinek i hamuje oddychanie tkankowe. Stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie narażenia długotrwałego. Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał.

W życiu codziennym z tlenkiem węgla (czadem) możemy się spotkać podczas eksploatacji urządzeń gazowych, w których odbywa się proces spalania gazu przy małej ilości powietrza a także, gdy następuje niezupełne spalenie gazu. Może wówczas powstać trujący tlenek węgla (czad). Na skutek niewłaściwego odprowadzania spalin i dymu z urządzeń grzewczych czad może być szczególnie niebezpieczny dla zdrowia a nawet życia ludzi.
Zaniedbania w zakresie czyszczenia i przeglądów okresowych stanu technicznego przewodów kominowych (spalinowych, dymowych i wentylacyjnych) mogą być - a jak wykazuje praktyka codzienna - są przyczyną śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla na przykład podczas snu lub kąpieli w pomieszczeniach gdzie zamontowane są urządzenia gazowe do ogrzewania wody lub powietrza.

 

Czujki dymu i tlenku węgla

 

Czujki są prostym i tanim sposobem na zabezpieczenie pomieszczeń i użytkowników przed zaczadzeniem bądź pożarem. W Polsce co roku giną dziesiątki osób. 60-70% przypadków to ofiary zetknięcia z dymami i toksycznymi produktami spalania, takimi jak tlenek węgla, chlorowodór, cyjanowodór.

Urządzenia te wprawdzie nie zapobiegają powstaniu pożaru, ale skutecznie mogą zaalarmować użytkowników budynku, w którym powstał pożar. Umożliwia to w wielu wypadkach szybkie opuszczenie objętego pożarem pomieszczenia oraz ugaszenie ognia w zarodku co znacznie ogranicza straty.

Przy zakupie należy pamiętać, aby urządzenie posiadało certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy PN EN 50291-1:2010 oraz znak CE.

Koszt zakupu urządzenia jest niewielki (ok. 150zł), a już na pewno nie porównywalny z ludzkim życiem.


Strona główna | Aktualności | Charakterystyka rejonu chronionego | Wydziały i stanowiska | Dane teleadresowe | Kierownictwo | Statystyka zdarzeń | Akcje | Jednostki OSP | Szkolenia OSP | Galeria zdjęć archiwalnych
| Galeria sił i środków | Porady - ostrzeżenia | Ogłoszenia | Pliki do pobrania | Związek Emerytów i Rencistów Świdnik | Linki | Informacja o składnikach majątku | Galeria | Sport | Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Ankieta
(C) 2005 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku - Design: Maciej Bochyński LubMAN UMCS Sp. z o.o.