BIP SITP Pogoda
Informacja dla organizatorów imprez sylwestrowych i karnawałowych  

Informacja dla organizatorów imprez sylwestrowych i karnawałowych

I. Organizator imprezy każdorazowo przed jej rozpoczęciem powinien sprawdzić prawidłowość zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu, zwracając uwagę na:

1. Właściwe warunki ewakuacji ludzi, a w szczególności zapewnienie:

a) co najmniej dwu wyjść ewakuacyjnych z pomieszczeń, w których przebywać może więcej niż 50 osób, lub których powierzchnia przekracza 300 m2 , z drzwiami o szerokości dostosowanej do liczby osób mogących jednocześnie przebywać w pomieszczeniu, licząc 0,6m na 100 osób, lecz nie mniej niż 0,9 m na każde drzwi oraz kierunku otwierania się zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Odległość między drzwiami nie może być mniejsza niż 5 metrów. Jeżeli z przeznaczenia i sposobu zagospodarowania pomieszczeń nie wynika jednoznacznie maksymalna liczba ich użytkowników przyjmuje się przelicznik 1 m2 powierzchni = 1 osoba w pomieszczeniach gastronomicznych, konferencyjnych, rozrywkowych, poczekalniach, świetlicach i holach,

b) odległości najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek od wyjścia ewakuacyjnego z pomieszczenia nie przekraczającej 40 m, oraz odległości tego wyjścia od wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku - 10 m (przy jednym dojściu) lub 40m (przy co najmniej dwóch dojściach),

c) drożności dróg ewakuacyjnych - nie zastawiania ich, nie składowania na nich materiałów palnych itp.

2. Wystrój wnętrz, w tym zapewnienie:

a) elementów wyposażenia, dekoracji i wykładzin podłogowych wyłącznie z materiałów nie palnych lub trudno zapalnych (potwierdzone atestami),

b) nie palnych wykładzin sufitowych (potwierdzone atestami).

3. Sprawność działania urządzeń i instalacji przeciwpożarowych, takich jak:

a) gaśnice (aktualny przegląd techniczny i czynności konserwacyjne) - na każde 100 m2 powierzchni powinna przypadać co najmniej jedna gaśnica o masie środka gaśniczego 2 kg (lub 3dm3), a długość dojścia do gaśnicy nie powinna przekroczyć 30 m,

b) hydrantów wewnętrznych (aktualny przegląd techniczny i czynności konserwacyjne),

c) telefonów umożliwiających łączność z najbliższą jednostką Państwowej Straży Pożarnej,
d) oraz innych urządzeń i instalacji znajdujących się w obiekcie

3. Zapewnienie swobodnego dostępu do:

a) gaśnic,

b) miejsc uruchamiania urządzeń i instalacji przeciwpożarowych,

c) przeciwpożarowych wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz głównych zaworów gazu,

d) wyjść ewakuacyjnych.

4. Oznakowanie zgodnie z Polskimi Normami:

a) dróg ewakuacyjnych,

b) miejsc usytuowania i uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych, wyłączników prądu i gazu oraz gaśnic.

5. Umieszczenie w miejscach widocznych wykazów telefonów alarmowych oraz instrukcji postępowania na wypadek pożaru.

6. Znajomość przez pracowników obsługi i służb ochrony obiektu zasad postępowania na wypadek powstania pożaru, a w szczególności:

a) zasad organizacji i prowadzenia ewakuacji (z przydziałem konkretnych zadań),

b) sposobu alarmowania Państwowej Straży Pożarnej oraz służb ratowniczych działających w obiekcie,

c) zasad użycia gaśnic oraz uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się w obiekcie (należy sprawdzić zawartość i aktualność „instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu” oraz zapoznać z jej treścią personel),

7. Drogi pożarowe i zapewnienie dojazdu do obiektu dla jednostek ratowniczych.

8. Właściwy dobór i wykonanie instalacji (aktualne badania stanu technicznego instalacji elektrycznej, kominowej (dymowej, spalinowej i wentylacyjnej), gazowej (również w kuchenkach gazowych zasilanych z butli), oświetlenia awaryjnego (bezpieczeństwa i ewakuacyjnego).

 

II. Czynności sprawdzania obiektu przed rozpoczęciem imprezy i stwierdzony stan zabezpieczenia oraz polecenia wydane dla usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości powinny być udokumentowane.

 

III. W trakcie trwania imprezy należy zwrócić uwagę na :

a) zapewnienie stałego nadzoru nad przebiegiem imprezy przez wyznaczone służby lub osoby, zapoznane z zasadami postępowania na wypadek powstania pożaru,

b) przestrzeganie zakazu używania ognia otwartego i palenia tytoniu w miejscach do tego celu przeznaczonych,

c) utrzymanie drożności dróg ewakuacyjnych i możliwości natychmiastowego otwarcia drzwi ewakuacyjnych, zapewnienie przejezdności dróg pożarowych i zachowanie dostępu do obiektu dla jednostek ratowniczych,

d) sprawność i jakość połączeń elektrycznych urządzeń nagłaśniających i oświetleniowych,

e) zachowanie bezpieczeństwa podczas stosowania efektów specjalnych,

f) przestrzeganie zakazu stosowania efektów pirotechnicznych wewnątrz pomieszczeń,

g) stosowanie się do postanowień instrukcji obsługi wyrobów pirotechnicznych,

h) przestrzeganie wymagań prawa lokalnego w zakresie stosowania wyrobów pirotechnicznych,

i) odpowiednie zachowanie się gości, przy czym należy eliminować wszelkie zachowania mogące być przyczyną zagrożenia.

 

IV. W przypadku organizowania dużych imprez (masowych) z udziałem ponad 1000 osób w przypadku stadionu lub innego obiektu nie będącego budynkiem oraz 300 osób w przypadku budynku, organizator jest obowiązany uzyskać zezwolenie od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, do czego niezbędne są opinie właściwych miejscowo komendantów miejskich/powiatowych Policji, Państwowej Straży Pożarnej, kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) i państwowego inspektora sanitarnego, dotyczące warunków przeprowadzenia imprezy.


Strona główna | Aktualności | Charakterystyka rejonu chronionego | Wydziały i stanowiska | Dane teleadresowe | Kierownictwo | Statystyka zdarzeń | Akcje | Jednostki OSP | Szkolenia OSP | Galeria zdjęć archiwalnych
| Galeria sił i środków | Porady - ostrzeżenia | Ogłoszenia | Pliki do pobrania | Związek Emerytów i Rencistów Świdnik | Linki | Informacja o składnikach majątku | Galeria | Sport | Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Ankieta
(C) 2005 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku - Design: Maciej Bochyński LubMAN UMCS Sp. z o.o.