BIP SITP Pogoda
Zajęcie stanowiska przed oddaniem obiektu do użytku  

Zajęcie stanowiska w trybie art. 56 ustawy Prawo budowlane w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym (tzw. odbiór obiektu), jest realizowane w oparciu o wniosek inwestora/pełnomocnika złożony na piśmie. Wzór wnioski znajduje się tutaj.

 

W stosunku do obiektów określonych w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121 poz. 1137 ze zm.), wymagane jest zajęcie stanowiska.

 

Zajęcie stanowiska poprzedzają czynności kontrolno-rozpoznawcze. Zgodnie z art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 ze zm.), czynności kontrolno-rozpoznawcze mogą być przeprowadzone po doręczeniu kontrolowanemu, upoważnienia do przeprowadzenia tych czynności, przynajmniej na 3 dni przed ich rozpoczęciem.

 

Organ PSP zajmuje stanowisko w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

 

Dokumenty udostępniane osobie kontrolującej przez inwestora.

 

Przed przystąpieniem do czynności kontrolno - rozpoznawczych, inwestor jest zobowiązany udostępnić osobie kontrolującej:


1. Decyzję o pozwoleniu na budowę,


2. Projekt budowlany – uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych jeśli jest  taki wymóg (uzgodnieniu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. podlegają obiekty wymienione w § 4 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony ppoż. z dnia 16 czerwca 2003r.-Dz. U. Nr.121, poz. 1137 ze zm),


3. Uzyskane odstępstwa od wymagań zawartych w obowiązujących warunkach techniczno - budowlanych,


4. Oryginał dziennika budowy wraz z oświadczeniem kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi normami,


5. Dokumentacja powykonawcza wraz z protokołami sprawdzenia – jeśli jest taki wymóg:

- systemu sygnalizacji pożarowej,

- instalacji wodociągowej ppoż. (hydrantów wewnętrznych i zaworów hydrantowych),

- stałych urządzeń gaśniczych,

- dźwiękowych systemów ostrzegawczych,

- urządzeń i instalacji oddymiających służących do usuwania dymu i ciepłą,

Dokumentacja powinna zawierać również aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności i świadectwa dopuszczenia do stosowania dla wszystkich elementów składowych powyższych instalacji,


6. Protokoły z pomiarów instalacji użytkowych w obiekcie,

- pomiary instalacji elektrycznej (dot. stanu technicznego, sprawności i pomiaru izolacji przewodów instalacji elektrycznych),

- pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego – jeśli jest taki wymóg,

- pomiary instalacji odgromowej (dot. stanu technicznej sprawności i pomiaru oporności uziemień),

- pomiary ze sprawdzenia stanu technicznej sprawności i szczelności instalacji gazowej,

- protokół, opinia kominiarska stwierdzająca prawidłowość połączeń i drożność przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),

- pomiar wydajności i ciśnienia hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych,


7. Dokumenty z wykonywanych zabezpieczeń:

- konstrukcji lub elementów drewnianych do wymaganego stopnia rozprzestrzeniania ognia lub wymaganej klasy odporności ogniowej,

- konstrukcji stalowej do wymaganej klasy odporności ogniowej,

- przepustów instalacyjnych w elementach oddzieleń przeciwpożarowych do wymaganego stopnia odporności ogniowej,

Powyższe dokumenty powinny zawierać: licencję wykonawczą, opis technologii wykonania zabezpieczenia ogniochronnego, oświadczenie wykonawcy, aprobatę techniczną i certyfikat zgodności użytego materiału),


8. Certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia do stosowania, klasyfikacje ogniowe, itp. dot. elementów zastosowanych w budynku, mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe (m.in. drzwi ppoż., okna ppoż. itd.),


9. Klasyfikacje ogniowe dla materiałów budowlanych stanowiących wystrój wnętrz i dróg ewakuacyjnych,


10. Ocenę zagrożenia wybuchem (jeśli w obiekcie mogą wystąpić mieszaniny wybuchowe przekraczające wartości graniczne określone przepisach),

 


Dodatkowo podczas odbioru sprawdzeniu podlega:

- działanie oświetlenia awaryjnego przez wyłączenie ppoż. wyłącznika prądu,

- działanie systemu usuwania dymu i ciepła,

- działanie systemu sygnalizacji pożarowej,

- wyposażenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy (prawidłowość doboru gaśnic, sposób rozmieszczenia i oznakowanie),

- oznakowanie hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych,

- oznakowanie ppoż. wyłączników prądu, głównego wyłącznika prądu, kurków głównych instalacji gazowej oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo (w tym pomieszczeń), miejsc zbiórki do ewakuacji oraz lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych, przeciwpożarowych zbiorników wodnych,

- rozmieszczenie instrukcji postępowania na wypadek pożaru,

- oznakowanie dróg ewakuacyjnych oraz wyjść ewakuacyjnych,

- drogi dojazdowe do obiektu (m.in.. oznakowanie dróg pożarowych),

- zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Strona główna | Aktualności | Charakterystyka rejonu chronionego | Wydziały i stanowiska | Dane teleadresowe | Kierownictwo | Statystyka zdarzeń | Akcje | Jednostki OSP | Szkolenia OSP | Galeria zdjęć archiwalnych
| Galeria sił i środków | Porady - ostrzeżenia | Ogłoszenia | Pliki do pobrania | Związek Emerytów i Rencistów Świdnik | Linki | Informacja o składnikach majątku | Galeria | Sport | Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Ankieta
(C) 2005 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku - Design: Maciej Bochyński LubMAN UMCS Sp. z o.o.