BIP SITP Pogoda
Cele i Formy Działania ZEiR RP  
Celem Związku jest:
1) zrzeszanie emerytów i rencistów byłych członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa,
funkcjonariuszy pożarnictwa, pracowników Państwowej Straży Pożarnej oraz pracowników
cywilnych jednostek ochrony przeciwpożarowej i wdów (wdowców) po strażakach -
zwanych dalej członkami Związku,
2) ochrona interesów emerytów i rencistów z tytułu uprzedniej służby lub pracy,
uprawnień socjalno-bytowych, zdrowotnych i kulturalnych oraz sprawowanie
w tym zakresie kontroli społecznej,
3) organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji,
4) pielęgnowanie - utrwalanie bogatych tradycji zawodowych związanych
z humanitarną służbą pożarniczą,
5) czuwanie nad sprawiedliwa oceną dorobku pokoleń pożarników polskich oraz
obroną honoru, godności i czci jej funkcjonariuszy,
6) wyrażanie opinii wobec problemów ochrony przeciwpożarowej oraz
w innych sprawach publicznych,
7) pogłębianie zrodzonego i ukształtowanego w wyniku służby koleżeństwa
oraz zapewnienie członkom Związku uczestnictwa w życiu społecznym i publicznym,
8) umacnianie więzi emerytów i rencistów z czynnymi zawodowo strażakami
Państwowej Straży Pożarnej i członkami ochotniczych straży pożarnych,
9) reprezentowanie emerytów i rencistów wobec organów władzy, administracji
państwowej i samorządowej, a w szczególności Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz komendantów Państwowej Straży Pożarnej - we wszystkich sprawach, a szczególnie
socjalno - bytowych i podziału środków funduszu socjalnego na ten cel.

Związek realizuje swoje cele przede wszystkim przez:
1) pozyskiwanie środków i funduszy na cele organizacyjne i socjalno - bytowe,
2) organizowanie imprez okolicznościowych związanych z tradycjami pożarniczymi,
a także rekreacyjno - wypoczynkowych i kulturalnych,
3) wspieranie doświadczeniem i wiedzą społecznej działalności strażactwa ochotniczego,
4) współdziałanie z komendami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej,
związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi,
5) podejmowanie interwencji we wszystkich sprawach nurtujących nasze środowisko,
6) nawiązywanie kontaktów i współpracy ze stowarzyszeniami, związkami
i innymi organizacjami w kraju i za granicą,
7) odbywanie okresowych zebrań członków koła i władz Związku,
8) tworzenie zespołów redakcyjnych przy jednostkach organizacyjnych Związku,
które opracowują biuletyny informacyjne dla potrzeb wewnętrznych Związku
i prowadzą działalność kronikarską i wydawniczą,
9) podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów i zadań statutowych.


Strona główna | Aktualności | Charakterystyka rejonu chronionego | Wydziały i stanowiska | Dane teleadresowe | Kierownictwo | Statystyka zdarzeń | Akcje | Jednostki OSP | Szkolenia OSP | Galeria zdjęć archiwalnych
| Galeria sił i środków | Porady | Ogłoszenia | Pliki do pobrania | Związek Emerytów i Rencistów Świdnik | Linki | Informacja o składnikach majątku | Galeria | Sport | Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Ankieta
(C) 2005 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku - Design: Maciej Bochyński LubMAN UMCS Sp. z o.o.