Historia

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku w obecnym kształcie funkcjonuje od początku 1999 roku – czyli od reformy samorządowej, ale swoimi tradycjami historia pożarnictwa na terenie Świdnika sięga lat pięćdziesiątych.

Początkiem działalności straży pożarnej w Świdniku jest rok 1951, kiedy rozpoczęto nabór do pracy w jednostce Zakładowej Straży Pożarnej przy Państwowych Zakładach Lotniczych w Świdniku. W dniu powołania jednostka otrzymała stałą siedzibę w jednym z baraków na terenie nowopowstającego zakładu. Stan załogi na początku 1952 r. wynosił 30 strażaków, których większość wywodziła się z członków Ochotniczej Straży Pożarnej z okolicznych miejscowości. Straż dysponowała jednym samochodem bojowym typu Bedford oraz jedną motopompą.

Z upływem lat pozyskiwano nowe samochody, zwiększano bazę sprzętową. Z inicjatywy załogi rozbudowano i zmodernizowano garaż, zwiększając ilość stanowisk dla samochodów. W tym okresie wykonano we własnym zakresie beczkowóz na podwoziu samochodu Star.

W 1978 r. siedzibę Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej przeniesiono do dobudowanego skrzydła budynku drukarni przy Al. Lotników Polskich 2, gdzie do dzisiaj mieści się siedziba Komendy. W latach 70-tych pozyskano nowoczesne jak na te lata pojazdy tj. samochód gaśniczy Tatra z osprzętem firmy Rosenbauer  i samochód gaśniczy Star 244. W kolejnych latach doposażono jednostkę w samochody gaśnicze: cysternę na podwoziu Jelcza, samochód proszkowy na podwoziu Multikar i samochód śniegowy. Samochody te dostosowane były do specyfiki chronionego zakładu.

Pierwszym dowódcą Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej był Adam Zieliński.  Po nim tę funkcję  objął st. ogn. poż. Antoni Pietrzyk, a następnie: st. ogn. Wacław Przewłocki, kpt. Antoni Zadorożny,    Józef Dobrowolski, por. poż. Czesław Kuś

W latach sześćdziesiątych przez 11 lat Jednostką dowodził mjr poż. Bolesław Alinowski, a po nim: mjr poż. Tadeusz Znój, mjr poż. Waldemar Seweryn, mjr poż. Roman Mościcki, kpt. poż. Witold Godlewski. W 1980 roku stanowisko objął ppłk. poż.  Jan Krawczyński, piastując go do 1992 roku, kiedy powstała Państwowa Straż Pożarna.

W związku z reorganizacją struktur straży pożarnych, na mocy ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej – Zawodowa Zakładowa Straż Pożarna „WSK PZL Świdnik” przekształciła się w Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Państwowej Straż Pożarnej.

30 września 1992 r. zawarto trójstronną umowę pomiędzy Zarządem „WSK PZL Świdnik”, Zarządem Miasta Świdnik i Komendantem Wojewódzkim PSP w Lublinie mł. bryg. Józefem Pełczyńskim w sprawie utworzenia i funkcjonowania Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku. W imieniu WSK umowę podpisał prezes Mieczysław Majewski, a w imieniu Miasta Świdnik – burmistrz Stanisław Skrok. W myśl umowy Prezes „WSK PZL Świdnik” przekazał działki, budynki i sprzęt pożarniczy użytkowany dotychczas przez Straż Zakładową na rzecz powstającej jednostki Państwowej Straży Pożarnej.  Burmistrz Świdnika zobowiązał się do pokrycia w całości należności wobec Skarbu Państwa, a Komendant Wojewódzki do sprawnego zorganizowania Jednostki Ratowniczo Gaśniczej  w Świdniku. Umowa gwarantowała pracownikom Zakładowej Straży- możliwość wstąpienia w szeregi Państwowej Straży Pożarnej. Po podpisaniu deklaracji strażacy zakładowi utworzyli kadrę nowo powstałej Jednostki. W dniu 9 listopada 1992 r. odbyło się uroczyste powołanie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Świdniku. W uroczystości uczestniczył Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej-  st. bryg. Maciej Schroeder oraz arcybiskup Metropolita Lubelski Bolesław Pylak, który poświęcił koszary i sprzęt ratowniczy.

Pierwszym dowódcą jednostki został bryg.  Jan Krawczyński.

Wejście w życie regulacji prawnych tworzących struktury Państwowej Straży Pożarnej umożliwiło utworzenie z dniem 1 lipca 1992 r. Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku.  Zadanie organizacji Komendy w Świdniku powierzono brygadierowi Mieczysławowi Piejakowi – Pierwszemu Komendantowi Rejonowemu Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku. Zasięg operacyjny Komendy obejmował wówczas 6 gmin: Świdnik, Fajsławice, Trawniki, Mełgiew, Piaski, Rybczewice, a administracyjnie dodatkowo gminy: Głusk, Niemce, Jastków, Konopnica, Milejów i Wólka Lubelska.

Po reformie administracyjnej, z dniem 1 stycznia 1999 roku, Komenda Rejonowa stała się Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza utraciła status samodzielnej jednostki organizacyjnej ochrony ppoż. i weszła w skład Komendy Powiatowej.  Zasięg operacyjny objął odtąd teren pięciu gmin powiatu świdnickiego. Pierwszym Komendantem Powiatowym w Świdniku został bryg. Ireneusz Żywicki. W komendzie pełniło wówczas służbę 57 strażaków w tym; 6 oficerów, 12 aspirantów 29 podoficerów, 10 szeregowych oraz 1 pracownik cywilny.

Skip to content