Zgłoś imprezę masową

Organizator imprezy masowej, nie później niż na 30 dni (w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach – 14 dni- gdy potrzeba organizacji imprezy masowej wynika z przyczyn nagłych oraz jeżeli charakter imprezy masowej odpowiada przeznaczeniu obiektu określonemu w projekcie budowlanym tego obiektu) przed planowanym terminem jej rozpoczęcia zwraca się do właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach.

Wniosek powinien zawierać:

1) dane wnioskodawcy,

2) żądanie wydania opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu lub terenu oraz o przewidywanych zagrożeniach.

Do wniosku należy dołączyć stosowne załączniki o których mowa w Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych między innymi:

• graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:

– oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,

– oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,

– oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,

– informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów;

• instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w czasie i miejscu imprezy masowej,

• terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych – w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie;

• informację o:

– liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,

– przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,

– liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej;

• informacje osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jej dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL – o ile został nadany, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;

• informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej – w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka;

• informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk, o których mowa w art. 11;

• harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania.

• program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej

• regulamin obiektu (terenu), wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej

• pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej

• warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej.

 

Komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej w ustalonym z organizatorem imprezy terminie dokonuje lustracji obiektu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa.

Skip to content