Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://www.straz.swidnik.pl

Data publikacji strony internetowej : 2005-03-22
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-04-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększanie/pomniejszanie widoku wyświetlanej strony oraz możliwość wyszukiwania treści.

Treści niedostępne
– zamieszczone na stronie informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
– zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, pochodzą z innych źródeł, mają tylko charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe KP PSP w Świdniku

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Elżbieta Dadej, sekretariat@straz.swidnik.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (81) 745-55-90.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:
– zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie musi zawierać:
– dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
– wskazanie strony, elementu strony lub aplikacji mobilnej, której dotyczy żądanie,
– wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Budynek KP PSP w Świdniku

Do Komendy Powiatowej PSP w Świdniku prowadzą dwa wejścia. Główne wejście znajduje się od strony Al. Lotników Polskich. Do budynku można dostać się także od strony placu wewnętrznego komendy. Zarówno przy wejściu do komendy, jak i przy wjeździe na plac znajduje się domofon.
W budynku istnieje możliwość obsługi interesantów bez konieczności przemieszczania się wewnątrz. Wewnątrz budynku znajduje się wyodrębnione miejsce, przy którym istnieje możliwość obsługi osoby ze szczególnymi potrzebami.
W przypadkach konieczności bezpośredniego kontaktu z pracownikami merytorycznymi, taki pracownik we wskazanym wyżej miejscu udziela wszelkich niezbędnych informacji celem kompleksowego załatwienia sprawy.
Budynek na poziomie parteru jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach. W przypadku konieczności przemieszczenia się osoby niepełnosprawnej na I piętro budynku, dostępny jest schodołaz gąsienicowy.
W budynku znajduje się również toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
W zakresie dostępności architektonicznej tutejsza komenda zapewnia wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.
Przed budynkiem jest oznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
Wejście nie posiada głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz windy.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

Data ostatniej aktualizacji deklaracji dostępności – 28 marca 2023 roku.

Skip to content