Zgłoś zakończenie budowy

Zgodnie z art. 56 Prawo budowlane inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, zobowiązany jest zawiadomić organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy obiektu budowlanego  i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Przepis stosuje się również w przypadku, gdy projekt budowlany obiektu budowlanego nieobjętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymagał uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej lub wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Na podstawie zgłoszenia Inwestora, w ciągu 14 dni funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzają czynności kontrolno-rozpoznawcze, podczas których sprawdzają zgodność wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Czynności kontrolno-rozpoznawcze kończą się podpisaniem protokołu, na podstawie którego wydawane jest stanowisko w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym.

Zgodnie z art. 57 Prawo budowlane, do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć stosowne dokumenty.

Skip to content