Komórki organizacyjne

Wydział Operacyjno-Szkoleniowy

Kierujący wydziałem operacyjno-szkoleniowym:

mł. bryg. mgr inż. Paweł Ostrowski

Naczelnik Wydziału Operacyjnego

Kontakt: Od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530

tel.: 81 745-55-93

 

Zadania:

 1. Kieruje pracą wydziału operacyjno-szkoleniowego w tut. komendzie.
 2. Organizuje na poziomie powiatu krajowy system ratowniczo- gaśniczy.
 3. Analizuje i ocenia przebieg akcji ratowniczo – gaśniczych.
 4. Organizuje oraz nadzoruje funkcjonowanie Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego, a także aktualność dokumentacji operacyjnej.
 5. Prowadzi nadzór nad kontrolami przygotowania do działań jednostek wchodzących
  w skład Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
 6. Organizuje odwody operacyjne, nadzoruje ich szkolenie i działania.
 7. Organizuje ćwiczenia zgrywających służb ratowniczych powiatu oraz odwodów operacyjnych jednostek KSRG.
 8. Uczestniczy w akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu.
 9. Analizuje, wdraża i ewidencjonuje systemy łączności dla potrzeb KP PSP i jednostek KSRG.

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

Kierownictwo Jednostki ratowniczo-gaśniczej

bryg. mgr inż. Piotr Łowicki

Dowódca JRG

Kontakt: Od poniedziałku do piątku w godz. 7 30 -15 30

tel.: 81 745-55-83

 

Kontakt: Od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530
tel.: 81 745-55-84

Do zadań jednostki ratowniczo-gaśniczej należy w szczególności:

 1. Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń oraz wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych oraz podczas likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne podmioty ratownicze.
 2. Ciągłe utrzymanie gotowości podległej jednostki do prowadzenia działań ratowniczych.
 3. Współdziałanie z innymi podmiotami ratowniczymi i służbami powiatu w zakresie organizacji i prowadzenia działań ratowniczych.
 4. Prowadzenie rozpoznania w zakresie niezbędnym do podjęcia działań ratowniczych na obszarze powiatu.
 5. Organizowanie ćwiczeń i manewrów.
 6. Prowadzenie szkolenia i doskonalenia zawodowego w JRG.
 7. Prowadzenie szkolenia członków OSP.
 8. Prowadzenie w ramach merytorycznego działania inspekcji JRG i OSP,
  w tym w szczególności włączonych do KSRG.
 9. Utrzymywanie użytkowanych terenów, obiektów, sprzętu i wyposażenia we właściwym stanie technicznym, w tym prowadzenie wymaganych okresowych badań,
  przeglądów, itp.
 10. Właściwe gospodarowanie powierzonym majątkiem.
 11. Prowadzenie biblioteki komendy powiatowej.
 12. Prowadzenie działalności w zakresie popularyzacji ochrony przeciwpożarowej.
 13. Organizacja, funkcjonowanie i szczegółowy zakres zadań JRG określają odrębne zasady ustalone przez komendanta powiatowego.

Sekcja Organizacyjn-Kadrowa

Kierujący sekcją organizacyjno-kadrową :

mł. bryg. mgr Krzysztof Pawelec

kierownik sekcji

KontaktOd poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530

tel.: 81 745-55-94

mgr Elżbieta Dadej

starszy specjalista

KontaktOd poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530

tel.: 81 745-55-90

 

Zadania:

 1. Realizowanie zagadnień kadrowych wynikających z pragmatyki służbowej funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz członków korpusu służby cywilnej;
 2. Profilaktyka zdrowotna;
 3. Przygotowywanie zbiorczych analiz i informacji z zakresu działania Państwowej Straży Pożarnej na obszarze powiatu świdnickiego.
 4. Organizacja wewnętrzna Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
  w Świdniku;
 5. Koordynowanie spraw dotyczących załatwiania skarg i wniosków;
 6. Prowadzenie kancelarii ogólnej oraz archiwum zakładowego; 
 7. Przygotowywanie zbiorczych analiz i informacji z zakresu działania Państwowej Straży Pożarnej na obszarze powiatu świdnickiego;
 8. Realizowanie zagadnień z zakresu dyscypliny służby i pracy.

Sekcja kwatermistrzowsko-techniczna

Kierujący sekcją kwatermistrzowsko -techniczną :

asp. mgr Jacek Pawelec

starszy inspektor

KontaktOd poniedziałku do piątku w godz. 30 – 15 30

tel.: 81 745-55-95

mgr inż. Jowita Kuna

starszy specjalista ds. kwatermistrzowskich

KontaktOd poniedziałku do piątku w godz. 30 – 15 30

tel.: 81 745-55-95

Janusz Kucharuk

starszy technik ds. technicznych

KontaktOd poniedziałku do piątku w godz. 30 – 15 30

tel.: 81 745-55-96

Zadania:

 1. Planowanie i realizacja inwestycji oraz remontów obiektów komendy.
 2. Zapewnienie utrzymania we właściwym stanie technicznym użytkowanych obiektów
  i pomieszczeń.
 3. Prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej.
 4. Zapewnienie zakupów, dostaw, usług i robót budowlanych na rzecz komendy powiatowej na zasadach określonych w przepisach ustawy o zamówieniach publicznych oraz prowadzenie postępowania w tym zakresie.
 5. Zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez jednostki ksrg na terenie powiatu oraz przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych.
 6. Przygotowanie i prowadzenie procedury związanej z darowiznami rzeczowymi
  na rzecz tutejszej komendy z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych
  i innych przyjętych w tym przedmiocie ustaleń oraz współpracuje w tym zakresie
  z wydziałem finansów.
 7. Współdziałanie w planowaniu zabezpieczenia jednostek organizacyjnych PSP przewidzianych do mobilizacji, w tym materiałowo-techniczne zaspokojenie potrzeb na użytek bieżących zapasów nienaruszalnych oraz współdziałanie w opracowywaniu planu zabezpieczeń.
 8. Realizacja umów dot. eksploatacji obiektów komendy, prac remontowo-budowlanych, w zakresie wzajemnych świadczeń oraz nadzór i udział w ich prawidłowym rozliczaniu.
 9. Organizacja krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w zakresie merytorycznego działania.
 10. Wyznaczanie zadań i nadzór nad pracą operatorów sprzętu specjalistycznego
  oraz ratowników, kierowców w zakresie napraw i konserwacji sprzętu silnikowego.
 11. Wypracowywanie rozwiązań zabezpieczających urządzenia ratownicze i sprzęt silnikowy przed kradzieżą lub zniszczeniem oraz czuwanie nad ich przestrzeganiem.
 12. Nadzór nad utrzymaniem w pełnej sprawności sprzętu ratowniczego, pożarniczego, warsztatowego i łączności radiowej, zlecanie konserwacji i napraw sprzętu.
 13. Wykonywanie lub nadzorowanie czynności (badań i konserwacji) wymaganych przepisami od użytkowników sprzętu silnikowego, ratowniczego i pożarniczego,
  oraz prowadzenie wymaganej w tym zakresie dokumentacji.
 14. Prowadzenie ewidencji środków transportu, sprzętu silnikowego.
 15. Prowadzenie ewidencji kart pracy pojazdów oraz kart pracy sprzętu silnikowego jednostki.
 16. Dokonywanie rozliczeń zużycia paliwa przez pojazdy i inny sprzęt silnikowy jednostki oraz analizowanie pracy pojazdów i sprzętu pod kątem celowości i zgodności
  z normami zużycia paliwa.
 17. Sporządzanie i przedstawianie do zatwierdzenia przełożonym protokołów dotyczących stanu technicznego pojazdów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i pożarniczego
  oraz wniosków dotyczących wycofania z użytkowania bądź likwidacji tego sprzętu.
 18. Organizowanie i nadzorowanie bieżących napraw dokonywanych w Zapleczu Techniczno-Warsztatowym.
 19. Wykonywanie czynności proceduralnych związanych z udzielaniem zezwoleń
  na prowadzenie pojazdów służbowych osobom niezatrudnionym na stanowiskach kierowców.
 20. Planowanie i realizacja obsługi technicznej sprzętu transportowego i silnikowego.
 21. Dokonywanie zakupów części zamiennych niezbędnych do właściwej eksploatacji pojazdów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i pożarniczego.
 22. Prowadzenie podręcznego magazynku paliw i smarów oraz dokonywanie comiesięcznego tankowania sprzętu.

Samodzielne stanowisko pracy ds. finansowych

Samodzielne stanowisko pracy ds. finansowych:

st. str. mgr Anna Cholewa

młodszy technik

KontaktOd poniedziałku do piątku w godz. 30 – 15 30

tel.: 81 745-55-97

 

Zadania:

 1. Planowanie, realizacja i rozliczanie wydatków budżetowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku.
 2. Realizacji wydatków w ramach środków otrzymanych na zadania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
 3. Realizacja zadań z zakresu ubezpieczeń strażaków i pracowników cywilnych.

Samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno-rozpoznawczych

Samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno – rozpoznawczych :

st. kpt. mgr inż. Paweł Dańko

starszy specjalista

Kontakt: Od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530

tel.: 81 745-55-98

 

Zadania:

 1. Prowadzenie czynności kontrolno- rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w oparciu i na zasadach obowiązującego rozporządzenia MSWiA
  i innych przepisów w przedmiotowych sprawach w:
 • zakładach pracy i na terenach obszarów leśnych ujętych rocznym harmonogramem kontroli,
 • innych zakładach w uzasadnionych prawnie okolicznościach;
 • komisyjnych odbiorach budynków, obiektów budowlanych oraz instalacji technicznych;
 • szczególności, dla których istniał prawny obowiązek uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej;
 • trakcie opiniowania technicznego dotyczącego zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, technologicznych, terenów, budynków i budowli;
 1. Prowadzenie stosownych postępowań represyjnych i pokontrolnych w odniesieniu
  do właścicieli, zarządców lub użytkowników budynków, obiektów lub terenów,
  w których stwierdzono występowanie zagrożeń pożarowych lub innych miejscowych;
 2. Analizowanie, ocenianie i prognozowanie zagrożenia pożarowego i innego miejscowego na terenie powiatu;
 3. Prowadzenie działalności profilaktyczno – propagandowej w zakresie zapobiegania zagrożeniom pożarowym i innym miejscowym oraz rozpowszechnianie przepisów ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów i terenów;
 4. Dokonywanie wstępnego ustalenia przyczyn oraz okoliczności powstania
  i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia.
Skip to content