Komórki organizacyjne

Kierujący wydziałem operacyjno-szkoleniowym:

 bryg. mgr inż. Paweł Ostrowski

Naczelnik Wydziału

Kontakt: Od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530

tel.: 81 745-55-93

 

Zadania:

 1. Kieruje pracą wydziału operacyjno-szkoleniowego w tut. komendzie.
 2. Organizuje na poziomie powiatu krajowy system ratowniczo- gaśniczy.
 3. Analizuje i ocenia przebieg akcji ratowniczo – gaśniczych.
 4. Organizuje oraz nadzoruje funkcjonowanie Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego, a także aktualność dokumentacji operacyjnej.
 5. Prowadzi nadzór nad kontrolami przygotowania do działań jednostek wchodzących
  w skład Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
 6. Organizuje odwody operacyjne, nadzoruje ich szkolenie i działania.
 7. Organizuje ćwiczenia zgrywających służb ratowniczych powiatu oraz odwodów operacyjnych jednostek KSRG.
 8. Uczestniczy w akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu.
 9. Analizuje, wdraża i ewidencjonuje systemy łączności dla potrzeb KP PSP i jednostek KSRG.

Kierownictwo Jednostki ratowniczo-gaśniczej

 

Dowódca JRG

Kontakt: Od poniedziałku do piątku w godz. 7 30 -15 30

tel.: 81 745-55-83

asp. sztab. lic. Roman Bobruk

Z-ca D-cy JRG

Kontakt: Od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530
tel.: 81 745-55-84

Do zakresu zadań jednostki ratowniczo – gaśniczej w zakresie spraw ratowniczych należy w szczególności:

 • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
 • dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;
 • wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
 • wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;
 • przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;
 • współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;
 • prowadzenie okresowych badań, przeglądów, kontroli sprzętu pożarniczego i ochronnego oraz dokumentacji w tym zakresie,
 • prowadzenie stacji badań i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych, w tym właściwą eksploatację sprzętu technicznego i wymaganej dokumentacji.

Do zakresu zadań jednostki ratowniczo – gaśniczej w zakresie spraw operacyjnych należy w szczególności:

 • udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych prowadzonych przez jrg;
 • analizowanie stanu wyposażenia jrg i innych jednostek ksr-g oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;
 • sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ksr-g, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;
 • przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
 • współdziałanie z komendantami gminnymi ochrony przeciwpożarowej;
 • przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;
 • bieżące informowanie rzecznika prasowego komendanta o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczo-gaśniczych.

Do zakresu zadań jednostki ratowniczo – gaśniczej w zakresie spraw szkoleniowych należy w szczególności:

 • prowadzenie doskonalenia zawodowego;
 • organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa;
 • inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów ksr-g na obszarze powiatu;
 • organizowanie w komendzie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków.

Do zadań z zakresu spraw bezpieczeństwa i higieny pracy należy w szczególności:

 • prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • sporządzanie i przedstawianie komendantowi, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 • przedstawianie komendantowi powiatowemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami,
  w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;
 • uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.

Kierujący sekcją organizacyjno-kadrową :

mł. bryg. mgr Krzysztof Pawelec

kierownik sekcji

KontaktOd poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530

tel.: 81 745-55-94

mgr Elżbieta Dadej

starszy specjalista

KontaktOd poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530

tel.: 81 745-55-90

Do zadań sekcji organizacyjno-kadrowej w zakresie spraw organizacyjnych należy w szczególności:

 • realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy,
 • organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta,
 • opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta,
 • prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie,
 • organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej,
 • organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy przez rzecznika prasowego,
 • przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy,
 • opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy oraz analizowanie stanu przyznanych etatów,
 • organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy i jrg,
 • realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy,
 • ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie,
 • prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta.
 • realizowanie zadań związanych z prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej i strony internetowej komendy.

 

Do zadań sekcji organizacyjno-kadrowej w sprawach kadrowych należy w szczególności:

 • realizowanie założeń polityki kadrowo – płacowej komendanta,
 • przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie, w tym dowódcy jrg,
 • opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie,
 • prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy,
 • sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno – rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy,
 • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy,
 • analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego,
 • koordynacja obsługi prawnej komendanta, zastępcy komendanta i komórek organizacyjnych komendy wg odrębnie ustalonych zasad,

Do zadań sekcji organizacyjno-kadrowej w zakresie spraw archiwistyki należy w szczególności:

 • prowadzenie archiwum komendy i spraw związanych z archiwizacją dokumentów
 • przyjmowanie dokumentów do archiwum,
 • udostępnianie dokumentów archiwalnych,
 • brakowanie dokumentów archiwalnych.

Do zadań sekcji organizacyjno-kadrowej w zakresie spraw finansowych należy w szczególności:

 • prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych.

Kierujący sekcją kwatermistrzowsko -techniczną

 

str. mgr inż. Jowita Kuna

stażysta

KontaktOd poniedziałku do piątku w godz. 30 – 15 30

tel.: 81 745-55-95

Pozostali pracownicy:

mgr Ilona Mańka – starszy specjalista ds. kwatermistrzowskich

Jarosław Omiotek – starszy technik ds. technicznych

mgr Natalia Sidor – starszy specjalista ds. kwatermistrzowskich (umowa na zastępstwo)

 

Do zadań sekcji kwatermistrzowsko-technicznej w zakresie spraw kwatermistrzowskich należy w szczególności:

 • administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie,
 • opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego,
 • prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy,
 • dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych,
 • zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty ksr-g na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych,
 • prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej majątku.
 • realizowanie zakupów, dostaw i robót budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych,
 • sporządzanie rocznych planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódcę jrg i kierujących komórkami organizacyjnymi;
 • systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów oraz ustalanie z komórką organizacyjną ds. operacyjno-szkoleniowych priorytetów w tym zakresie,
 • realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej,
 • ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu Obrony Cywilnej,
 • prowadzenie spraw inwentaryzacji majątku komendy,
 • zabezpieczenie urządzeń małej poligrafii i bieżąca ich konserwacja.

Do zadań sekcji kwatermistrzowsko-technicznej w zakresie spraw technicznych należy w szczególności:

 • dokonywanie bieżących zakupów części i materiałów wykorzystywanych w ramach prowadzonych napraw oraz innych niezbędnych dla bieżącego utrzymania jednostki, z zachowaniem procedur wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych i innych przepisów prawnych;
 • inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości
  operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;
 • prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;
 • obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy,
 • prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami i smarami;
 • nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw i olejów;
 • wykonywanie i organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratunkowego oraz innych urządzeń i instalacji technicznych;
 • wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego;
 • prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej,
 • likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku.

Samodzielne stanowisko pracy ds. finansowych:

st. sekc. mgr Anna Cholewa

główny księgowy

KontaktOd poniedziałku do piątku w godz. 30 – 15 30

tel.: 81 745-55-97

 

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. finansowych należy w szczególności:

 • sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta nad gospodarką finansową,
 • prowadzenie rachunkowości komendy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
 • prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy;
 • prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
 • nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy.

Samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno – rozpoznawczych :

mł. bryg. mgr inż. Paweł Dańko

starszy specjalista

Kontakt: Od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530

tel.: 81 745-55-98

Do zadań samodzielnego stanowisko pracy ds. kontrolno-rozpoznawczych należy w szczególności:

 • nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania komendy,
 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych,
 • współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń,
 • inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu,
 • opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
 • opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń,
 • analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na trenie powiatu, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzeniania się,
 • opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego obiektów i terenów oraz imprez masowych,
 • organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych,
 • rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
 • przygotowywanie projektu stanowiska komendanta w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych,
 • przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych elementów budowlanych oraz terenów,
 • wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku  w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska,
 • opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym,
 • wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych  w znowelizowanych przepisach techniczno – budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego,
 • nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą,
 • pełnienie funkcji Rzecznika Prasowego Komendanta Powiatowego PSP w Świdniku.
Skip to content