KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku(Aleja Lotników Polskich 2, 21-045 Świdnik, tel. 81 745-55-90 (Sekretariat), 81 745-55-82 (fax Sekretariat), e-mail: sekretariat@straz.swidnik.pl)
2. Inspektor Ochrony Danych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku został wyznaczony w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie: (20-012 Lublin, ul. Szczerbowskiego 6C, tel. 81 53 51 237, e-mail: iod@kwpsp.lublin.pl).
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
1. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia po upływie okresu przechowywania zgodnym z właściwymi przepisami archiwalnymi lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

 

Klauzula informacyjnej zgodnej z RODO dla współpracowników prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

W  związku  z  nawiązywaną współpracą,  szanując  Pani/Pana  prywatność oraz dbając o zgodność przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z prawem informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych  jest  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku al. Lotników Polskich 2, 21-045 Świdnik tel. 81 745 55 90 fax. 81 745 55 82.
 2. W Komendzie Wojewódzkiej PSP w Lublinie został powołany Inspektor Danych Osobowych dostępny pod adresem e-mail iod@kwpsp.lublin.pl oraz numerem telefonu 81 535 12 37 . Inspektor udzieli wszystkich informacji oraz wyjaśnień na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych  jest    6  ust.  1  lit.  b ogólnego rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  27 kwietnia  2016  r.  w  sprawie ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/ (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, (tzn.  przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wykonania  umowy,  której  jest Pani/Pan stroną lub  do podjęcia  działań w celu jej zawarcia).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji umowy (zawarcia umowy), dla celów   podatkowych,   a   także   mogą być przetwarzane   dla dochodzenia   ewentualnych roszczeń wynikających   z   przepisów   prawa
 5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia, a także ograniczenia przetwarzania.
 6. Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem możliwe jest wniesienie skargo do organu nadzorczego to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych jest  dobrowolne,  lecz  konieczne  do  zawarcia  i  wykonania umowy.
 8. Pozyskane dane nie będą przekazywane poza obszar objęty przepisami

 

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że w obiektach oraz pojazdach Komendy Powiatowej PSP w Świdniku, a także w ich bezpośrednim otoczeniu prowadzona jest obserwacja i rejestracja obrazu w postaci monitoringu wizyjnego.

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku (21–045 Świdnik,
  Lotników Polskich 2, tel. (81) 745 55 90, fax. (81) 745 55 82,
  e – mail: sekretariat@straz.swidnik.pl).
 2. W Wojewódzkiej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych. 20-012 Lublin, ul. Szczerbowskiego 6C, tel. 81 53 51 237, e – mail: iod@kwpsp.lublin.pl).
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku mogę być przetwarzane w celu
  i zakresie koniecznym do zapewnienia bezpieczeństwa strażaków i pracowników PSP, zachowania w tajemnicy informacji, ochrony mienia państwowego będącego w dyspozycji PSP, zabezpieczeniu tego mienia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz ustaleniu ewentualnej odpowiedzialności majątkowej z tego tytułu. Dane mogą służyć także wsparciu procesu doskonalenia zawodowego, przygotowania analizy działań ratowniczych i ich dokumentowania.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.
 5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz nadrzędne jednostki Państwowej Straży Pożarnej.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Dane na rejestratorach zapisywane są w sposób ciągły. Ich okres przechowywania nie przekracza 30 dni, chyba że prawo nakazuje dłuższe przechowywanie danych. Nowe dane nadpisywane są na danych już istniejących i w zależności od częstotliwości korzystania z rejestratora, dostępne mogą być w czasie nie krótszym niż 7 dni od momentu zapisu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych .
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01,
  e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 10. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

 

 

Skip to content