Kierownictwo

ES-oki

p. o. Komendanta Powiatowego PSP w Świdniku

bryg. mgr inż. Emilia Skoczylas

tel. 81 745 55 90

fax. 81 745 55 82

Do zadań Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej należy:

 • kierowanie Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Świdnik;
 • organizowanie jednostek ratowniczo-gaśniczych;
 • organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;
 • dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania;
 • kierowanie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z obszaru powiatu do akcji ratowniczych i humanitarnych poza granicę państwa, na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów i porozumień międzynarodowych;
 • analizowanie działań ratowniczych prowadzonych na obszarze powiatu przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;
 • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej;
 • współdziałanie z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej;
 • współdziałanie z komendantem gminnym związku ochotniczych straży pożarnych;
 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
 • opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu;
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
 • wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa;
 • wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia;
 • organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego;
 • szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych;
 • inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu;
 • wprowadzanie podwyższonej gotowości operacyjnej w Komendzie Powiatowej PSP w Świdniku w sytuacji zwiększonego prawdopodobieństwa katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki mogą zagrozić życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, oraz w przypadku wystąpienia i utrzymywania się wzmożonego zagrożenia pożarowego.

Do zadań Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku ponadto należy:

 • współdziałanie z Zarządem Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Świdniku;
 • przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej ochotniczych straży pożarnych na obszarze powiatu, pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
 • realizowanie zadań wynikających z innych ustaw.
Skip to content